Het Comprix College: academisch leerpunt voor cognitief talentvolle leerlingen.

Vanuit het idee dat aan elke leerling passend onderwijs geboden dient te worden, is er vanaf 2013, zowel in de Stellingwerven als in Opsterland, een bovenschools academisch leerpunt voor cognitief talentvolle leerlingen opgestart, respectievelijk het Comperio College en het Primo College.

Na de fusie van beide schoolbesturen willen de bovenschoolse plusklassen vanuit dezelfde visie het onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen gestalte geven. Hieruit is het Comprix College ontstaan.

Cognitief talentvolle leerlingen worden veelal gezien als kinderen die snel en goed kunnen leren. Tevens wekken zij de indruk dat zij in het reguliere lesaanbod weinig of geen problemen zullen ervaren. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat dit slechts bij een deel van de leerlingen aan de orde is. Worden zij in hun huidige onderwijs niet of onvoldoende geprikkeld, dan lopen ze het risico gedemotiveerd te raken of zelfs een verkeerde leerattitude te ontwikkelen.

Een rijke leeromgeving, met een leerkracht die hen coacht en stimuleert en de mogelijkheid om samen te werken in een peergroep, geeft aan de cognitief talentvolle leerling de ruimte om verantwoordelijk te worden voor het eigen leerproces. Deze rijke leeromgeving biedt het Comprix College!

Het Comprix College is een academisch leerpunt dat zich richt zich op het cognitief talentvolle kind: een kind met bijzondere capaciteiten vooral op het gebied van intelligentie. Daar een IQ-onderzoek geen voorwaarde is bij de toelating tot het Comprix College is (hoog) begaafdheid niet bij iedere leerling officieel vastgesteld. Wij spreken derhalve over cognitief talentvolle leerlingen. De leerling die deelneemt aan het Comprix College is een creatief ingesteld kind, dat, met een haast grenzeloze nieuwsgierigheid en vaak een sterke mate van gedrevenheid kent om taken goed te vervullen. Het is een kind met specifieke behoeften, zowel in intellectueel als in sociaal-emotioneel opzicht; een kind met een onderwijsbehoefte die binnen de reguliere school niet of minder goed kan worden beantwoord

Het Comprix College is een bovenschools onderwijsarrangement waar de leerling even helemaal zichzelf kan zijn. Het hoeft zich niet in te houden of aan te passen, omdat anderen hem/haar “raar” of een “wijsneus” vinden. Het ervaren dat er kinderen zijn die op dezelfde golflengte opereren, geeft een gevoel van herkenning, geeft zelfvertrouwen. Het doel bij alles wat in het Comprix College wordt aangeboden, is gericht op het ontplooien van het leertalent.

Binnen de lesdag van het Comprix College wordt er ruimte geboden voor het gesprek en een persoonlijk leerplan (PLP). Uitgangspunten zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling en het werken met persoonlijke leerdoelen gericht op executieve functies en de 21th Century Skills. Uit ervaring én uit ons eigen onderzoek ( Bos & Hoogendoorn, 2015) blijkt dat deelnemen aan een plusklas vaak een zeer gunstig effect heeft op het welbevinden en op de harmonieuze ontwikkeling van een cognitief talentvolle kind.

In de praktijk van de reguliere klas is het voor de leerkracht een hele opgave om voor alle niveaus een passend aanbod te bieden en te zorgen voor voldoende tijd voor instructie en terugkoppeling. Het voeren van individuele reflectiegesprekken is, in veel gevallen, praktisch onhaalbaar. In het programma van het Comprix College is er ruimte ingepland voor reflectiegesprekken. Voorwaarde daarvoor is dat er regelmatig twee leerkrachten in een groep zijn. Gesprekken hoeven dan niet onderbroken te worden om praktische problemen op te lossen. Dit kan de andere leerkracht voor haar rekening nemen.

De leerkrachten van het Comprix College hebben expertise met betrekking tot diverse aspecten van de cognitief talentvolle leerling; specifieke kennis en vaardigheden van de leerkracht(en) op het gebied van competenties voor begeleiden van deze leerlingen (Competenties van van Gerven). Deze kennis wordt zoveel mogelijk gedeeld met de  toeleverende school of scholen van Comprix. Deze expertise kan ook ingezet worden voor bijvoorbeeld: visieontwikkelingen, het ontwikkelen van schoolbeleid m.b.t. cognitief talent, het voeren van “ronde-tafel-gesprekken” met de basisschool, eventuele externe begeleiders, de ouders en leerling t.b.v. de ontwikkeling van het kind. 

Scholen hebben een zorgplicht waardoor leerlingen een zo goed mogelijk passend onderwijsaanbod krijgen op de school van aanmelding of een andere school in de regio. Passend onderwijs voor de doelgroep van het Comprix College houdt het volgende in:

De leerling heeft een leeromgeving nodig die uitdagend en passend is bij de totale ontwikkeling gericht op samenwerken met gelijken. De leerling heeft ondersteuning nodig die gericht is op leren leren. De doelstelling van het Comprix College is dan ook het tegemoet komen aan de specifieke behoeften van cognitief talentvolle kinderen vooralsnog uit de groepen 5-8, zowel op intellectueel, sociaal-emotioneel en creatief gebied, door:

Ø  ieder kind een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau aan te bieden (cognitief aspect)

Ø  de kinderen de gelegenheid te geven met de peergroep in contact te komen en daarmee te kunnen optrekken (sociaal aspect)

Ø  de emotionele ontwikkeling doelgericht te stimuleren (emotionele aspect)

Ø  te stimuleren dat de creatieve capaciteiten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien (creativiteitsaspect)

Eén dag per week komen deze leerlingen samen om met gelijkgestemden te werken aan persoonlijke leerdoelen.

Het Comprix College ( voorheen Comperio College en Primo College) heeft twee locaties.

De locatie Wolvega ( Grote Vuurvlinder 2) wordt bezet op dinsdag, woensdag en donderdag. Dan zijn de leerlingen aanwezig uit Oost- en Weststellingwerf in de groepen Protters ( groep 7), de iesvoegels (groep 5-6) en de Swelvers of de Oelen (groep 8).

De locatie Nijbeets is in gebruik op de dinsdag en woensdag. Dan zijn de leerlingen uit Opsterland aanwezig in resp. de groepen Skriezen ( groep7-8) en de Ljippen (groep 5-6-7).

De groepen werken voornamelijk middels een Persoonlijk Leerplan en het TASC-model aan hun leergedrag: hoe pak ik mijn werk aan, hoe kan ik plannen, hoe beleef ik het zelf, reflectie op eigen gedrag, e.d.

Op donderdag is naast de Swelvers ook een andere groep, de oelen. In deze groep werken leerlingen uit groep 8 samen die het werken met het TASC-model al onder de knie hebben. Zij richten zich met een speciaal programma op het verbeteren van hun executieve functies. 

De leerlingen van de groepen iesvoegels en Ljippen zijn op woensdag aanwezig van 9.00-12.30 uur.

De Protters, Swelvers, Oelen en Skriezen hebben een continurooster van 9.00 uur tot 14.30 uur.