Leerlingprofiel

Om in aanmerking te kunnen komen voor het Comperio College beschikt de cognitief talentvolle leerling over het volgende profiel:

1. De leerling is ingevoerd in het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) of in het SIDI 3 Protocol. Het protocol geeft aan dat de leerling voldoet aan de meer- of hoogbegaafdheidkenmerken. Om de toegang tot het C.C. zo toegankelijk mogelijk te maken, eisen wij geen IQ test. De Interne begeleider van uw school kan u hierover verder informeren.

2. Indien door onderzoek is vastgesteld: De leerling beschikt over een aantoonbaar IQ van 130 of hoger, vastgesteld door een gecertificeerde organisatie. ( Dit aantoonbare onderzoek is niet noodzakelijk bij het gebruik van het DHH ( zie punt 1), maar kan wel een pré zijn bij veel aanmeldlingen) 

3. Ernstige gedragsmatige problematiek dient onderbouwd te worden met een extern onderzoek. De basisschool kan deze gedragsproblematiek op juiste waarde inschatten en heeft een bepalende stem.

Daarnaast zijn onderstaande zaken een rol van betekenis:
- De leerling scoort in het Leerling Volg Systeem (LOVS) A/I + (+).
- Er wordt geluisterd naar de intuïtie en bevindingen van de leerkracht en ouders.
- De leerling moet naast de meer- en hoogbegaafdheidkenmerken gemotiveerd zijn. De basisschool kan dit op juiste waarde schatten.

De toelatingscommissie toetst of de leerling voldoet aan het bovenstaande profiel. De commissie besluit. Mocht u het niet eens zijn met het besluit van de toelatingscommissie, dan kunt u via PAST uw bezwaren kenbaar maken. Zij zullen de procedure en de uitslag van de toelatingscommissie toetsen aan de gestelde voorwaarden.

De leerlingen worden aangemeld voor één cursusjaar. Er zijn twee evaluatiemomenten per jaar. In november/december en februari/maart van het lopende jaar is een evaluatiemoment, waarop het team van het CC, de ouders en de eigen basisschool de geschiktheid van de leerling voor verdere deelname aan het CC bespreken. Een leerling kan opnieuw aangemeld worden voor een vervolgjaar na overleg met de IB-er van de eigen school. De eigen school schat in of de leerling de combinatie van het CC en de lesstof op de eigen school voldoende aankan, zodat leerresultaten er niet onder lijden. 

Aanmelden voor het CC dient te geschieden voor 1 november of voor 1 april.

Ouderprofiel

Van de ouders van Comprix-College-leerlingen wordt het volgende verwacht:

  1. De ouders zijn gemotiveerd om hun kind te begeleiden in het leerproces.
  2. De ouders dragen zelf zorg voor het vervoer naar het Comprix College.
  3. De ouders ondertekenen het aanmeldingsformulier, waarbij men akkoord gaat met de voorwaarden. Van belang is te weten dat een C.C. leerling ieder jaar opnieuw moet worden aangemeld.
  4. De ouders zijn bereid om naast de vrijwillige ouderbijdrage van de eigen basisschool, ook een vrijwillige bijdrage te geven aan het Comprix College voor excursies, workshops etc. Deze vrijwillige bijdrage is €10,- per jaar.
  5. De ouders bezoeken de infoavond van het Comprix College.
  6. De ouders bezoeken, naast de oudergesprekken op de eigen basisschool, ook 2 x de oudergesprekken van het Comprix College, om te praten over de voortgang en resultaten van hun kind. Een kopie van de verslaglegging van deze gesprekken wordt aan de eigen basisschool verstrekt.